hipotez testleri

SPSS Hipotez Testleri

0

Hipotez testleri herhangi bir hipotezin doğruluğunun istatistiksel olarak saptanabilmesi için kullanılan bir istatistiksel çıkarım yöntemleridir. Bu metotta temel olarak önce test edilecek hipoteze karşı alternatif bir hipotez belirtilir. Daha sonra hipotezin sınanmasında kullanılacak verilerin, tayin edilen bir güvenlilirlik aralığında alternatif […]

Read More
regresyon analizi

SPSS Regresyon Analizi

0

Regresyon analizi, bir bağımlı değişken (dependent variable) ve bir veya birden fazla bağımsız değişken (independent variables) arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanılan istatistiksel metotlar bütünüdür. Çeşitli ekonomik ve mühendislik analizlerinde, ayrıca fen ve sosyal bilimlerde bağımlı ve bağımsız veri setlerinin arasında […]

Read More
spss veri analizi

SPSS Veri Analizi

0

SPSS veri analizi yapabilmek için öncelikle programa veri girişinin nasıl yapıldığını öğrenelim: SPSS Veri Analizi ve Data Editor SPSS programını açtığınızda karşınıza bir pencere çıkacaktır: DATA EDITOR. Bu pencere kolon ve satırlara bölünmüş ve aynı EXCEL’deki gibi veri girişi yapabileceğiniz […]

Read More
ekonometrik analiz

Ekonometrik Analiz EViews & Stata

0

Ekonometrik analiz, ekonomik verilerin ölçümünü ve iktisat teorilerinin ortaya koyduğu istatistiksel değişkenler arasındaki ilişkilerin analizini yapan oldukça önemli bir bilim dalıdır. Ekonometrik analiz genel anlamda istatistik, matematik ve ekonomi alanlarında, disiplinler arası ilişkilerden faydalanarak araştırmalar yapılmasına, verilerin derlenmesine, toplanan materyallerin […]

Read More
istatistik giriş

İstatistik Giriş

0

İstatistik Giriş İstatistik, (i) verilerin toplanması, (ii) organize edilmesi ve (iii) değerlendirilmesi ile alakalı bütün yöntemleri içeren matematiksel bilim dalıdır. İstatistik Giriş konusunda aşağıda istatistiğin bu alt alanlarında uygulanan genel yöntemler kapsamlıca açıklanacaktır:   (i) Veri türleri ve verilerin toplanması: […]

Read More

İstatistik Analiz

0

İstatistik analiz bir çok bilimsel çalışmada, araştırmanın en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Araştırmalarda çok sık görülen bir hata vardır: Araştırmacılar yanlış analiz yöntemi seçimi nedeniyle sonuçlarını hatalı hesaplar ya da herhangi bir sonuca ulaşamazlar. Verilerin sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi için hangi […]

Read More

Biyoistatistik Analiz

0

İstatistik (biyoistatistik), hayatımızın her alanında kullanılan bir kavramdır. Günlük hayatımıza ilişkin her olayda verilerin bilimsel bir şekilde işlenmesini sağlayan bir yöntemdir. İstatistik analiz sadece verilerin değerlendirilmesi demek değildir. Aynı zamanda bu verilerin toplanması, çözümlenmesi, sonuçların tablolar ve grafikler yardımıyla yorumlanmasını […]

Read More

Ekonometrik Analiz

0

İyi bir ileri ekonometrik analiz yapabilmek için istatistiksel yöntemlere hakim olmanın yanında teorik olarak iktisat bilgisine de sahip olmak gerekir. Ekonometrik analiz süreci aşağıdaki gibi ilerlemektedir. Araştırma sorusu ve veri setine göre (yatay kesit, zaman serisi ya da panel veri) […]

Read More
Call Now Button