SPSS Analiz Yaptırma

0
Share

SPSS Analiz Yaptırma hizmetinde istatistikavm.com sizlere profesyonel destek konusunda yardımcı olacaktır. Kısaca bahsedecek olursak SPSS Analizi (Statistical Package for the Social Sciences), IBM firmasına ait olan ve istatistiksel analiz için kullanılan bir programdır. Genellikle sosyal bilimler alanında çeşitli uygulamalarda, örneğin pazar ve anket araştırmaları, kullanılsa da tıp, eğitim ve mühendislik alanlarında da sıklıkla kullanılan bir programdır. Ayrıca, SPSS, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarında, tezlerindeki verilerin analizi için sıkça kullandıkları bir uygulamadır. Ayrıca çeşitli bileşenleri mevcuttur.

a) Raporlar

b) Tanımlayıcı istatistikler: Cross tabulation (çapraz tabulasyon); frequencies (frekanslar); descriptives (tanımlayıcılar), P-P ya da Q-Q grafikleri, v.s.

c) Bayesian İstatistikleri: Tek yön-Anova testi, Pearson korelasyonu, Tek Örnek Normal ya da Binomial Analizi, v.s.

d) Tablolar: Çoklu cevap setleri

e) Ortalama karşılaştırma: eşleştirilmiş t-testi, tek örnekli t-testi, bağımsız örnekli t-testi, v.s.

f) Genel lineer modelleme ya da genelleştirilmiş lineer modelleme: Tek değişkenli, çok değişkenli, v.s.

g) Karışık modeller: Lineer, genelleştirilmiş lineer modeller

h) Korelasyon: İki degiskenli, kısımsal, uzaklıklar, kanonik uzaklıklar…

ı) Regresyon analizleri: Lineer regresyon, non-lineer regresyon, v.s.

i) Parametrik olmayan testler

j) Diğer analizler (Mekansal ve zamansal modelleme, kalite kontrol analizi, güvenilirlik analizi, sınıflandırma, tahmin, kurtulma analizleri, boyut küçültme, çoklu cevap ve tahmin analizleri v.s.

SPSS Analiz Yaptırma ve Tek Örnekli T Testi Hipotezleri

İstatistiksel Analizler yapılırken çeşitli hipotez testlerinden yararlanılır. Bunlardan  tek örnekli t testi bir nümerik veri setinin ortalamasının herhangi bir değere eşit olup olmadığını belirlemek için kullanılan istatistiksel bir hipotez testidir. Bu hipotez testinde esas (H0) ve alternatif (H1) hipotez aşağıdaki şekilde kurulur:

H0: µ1 = µ0

H1: µ1 ≠ µ0 veya µ1 > µ0  veya µ1 < µ0

µ1 veri setinin ortalaması, µ0 ise bu ortalamanın karşılaştırılacağı değeri göstermektedir. Elde edilen test istatistiği, t dağılımına göre bakılarak elde edilen t’nin kritik t değerleri bölgesinin içinde olup olmadığına bakılır. Elde edilen t, kritik t bölgesinin içindeyse, esas hipotez belirlenen güven aralığında reddedilir. Aksi halde esas hipotezi reddedecek bir kanıt bulunamadığı sonucuna bakılır. Testin özgürlük derecesi, (toplam numune boyutu)-1 olur. Test istatistiği, ‘(veri seti boyutu)-1’ özgürlük derecesine karşı gelen t-dağılımındaki kritik bölge ile karşılaştırılır. Tek örnekli t-testi istatistiği aşağıdaki formülle elde edilmektedir:

Eşit boyutlu veri setleri için, t= (X– µ0)/(s/(n)0.5), Özgürlük derecesi = (n-1)

Farklı boyutlu veri setleri için, t= (X1– X2)/(Sp/((1/n1)+ (1/n2))0.5), Özgürlük derecesi = n1 + n2 – 2

X veri setinin ortalamasını, µ0 ortalamanın test edildiği değeri, s verinin standart sapmasını, n veri setinin boyutunu göstermektedir. Denklemden elde edilen test istatistiği, ilgili özgürlük derecesine karşı gelen t-dağılımındaki kritik bölge ile karşılaştırılır. SPSS’de ilgili komutları kullanarak (Şekil 1) tek örnekli t-testi yapabilmek mümkündür.

tek örnekli t testi
Şekil 1. SPSS’de tek örnekli t-testi sekmesi
Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button