SPSS Analizi Yaptırma

0
Share

SPSS Analizi yaptırma için istatistikavm.com’dan profesyonel destek alabilirsiniz. Bilindiği gibi SPSS Analizi (Statistical Package for the Social Sciences) istatistiksel analiz için kullanılan özel bir programdır. Genellikle sosyal bilimler alanında çeşitli uygulamalarda, örneğin pazarlama ve anket araştırmaları, kullanılsa da tıp, akademi ve mühendislik alanlarında da sıklıkla kullanılan bir programdır. Ayrıca, SPSS, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarında, tezlerindeki verilerin analizi için sıkça kullandıkları bir uygulamadır.

a) Raporlar

b) Tanımlayıcı istatistikler: Cross tabulation (çapraz tabulasyon); frequencies (frekanslar); descriptives (tanımlayıcılar), P-P ya da Q-Q grafikleri, v.s.

c) Bayesian İstatistikleri: Tek yön-Anova testi, Pearson korelasyonu, Tek Örnek Normal ya da Binomial Analizi, v.s.

d) Tablolar: Çoklu cevap setleri

e) Ortalama karşılaştırma: eşleştirilmiş t-testi, tek örnekli t-testi, bağımsız örnekli t-testi, v.s.

f) Genel lineer modelleme ya da genelleştirilmiş lineer modelleme: Tek değişkenli, çok değişkenli, v.s.

g) Karışık modeller: Lineer, genelleştirilmiş lineer modeller

h) Korelasyon: İki degiskenli, kısımsal, uzaklıklar, kanonik uzaklıklar…

ı) Regresyon analizleri: Lineer regresyon, non-lineer regresyon, v.s.

i) Parametrik olmayan testler

j) Diğer analizler (Mekansal ve zamansal modelleme, kalite kontrol analizi, güvenilirlik analizi, sınıflandırma, tahmin, kurtulma analizleri, boyut küçültme, çoklu cevap ve tahmin analizleri v.s.

spss analizi

SPSS Analizi Yaptırma

SPSS analizi için istatistiksel verilerin toplanması, organize edilmesi ve uygun yöntemlerle değerlendirilmesi gerekmektedir.

1- Veri türleri ve verilerin toplanması:

İstatistiksel veri genel olarak nominal, ordinal, aralık ve oran olmak üzere dört ölçek içerisinde tanımlanır:

Nominal ölçek: Bu ölçekte te veriler belirli kategorilerde tanımlanır. Mesela, araçlar için nominal ölçek olarak araç türleri otobüs, araba, jip; hayvanlar için memeli, sürüngen, balık; anketler veya sınavlar için evet ve hayır cevapları verilebilir.

Ordinal ölçek: Bu ölçekte veriler sıralı kategorilerde tanımlanır. Örneğin, anketler için ordinal ölçek olarak kullanılan derecelendirme puanları; sınavlar içinse alınan harfler verilebilir.

Aralık ölçek: Bu ölçekte veriler birbiri arasındaki farktan tanımlanır. Mesela, herhangi bir deneyin (örneğin para atma, zar atma, v.s.) n kere tekrarlandığında elde edilebilecek k başarı ve n-k başarısızlık 1’den n’e kadar tanımlanan aralık ölçeğinde tanımlanabilir.

Oran ölçek: Bu ölçekte veriler, sürekli bir büyüklük türünün, o türün gerçek sıfıra olan farklılığına göre belirlenir. Yani oran ölçekte elde edilen veriler mutlak ölçümlerle yapılmış demektedir. Bu ölçeklerle hazırlanmış değişkenlere örnek olarak bir sınıftaki insanların sayısı, çalışan insanların aylık kazancı, kanser hücrelerinin çapları verilebilir.

Elde edilecek olan veriler, gözlem, deney veya anket gibi belirgin yöntemlerle toplanır.

2- Verinin organize edilmesi:

Elde edilen veriler, analiz için istenilen şekilde hazırlanır. Mesela bir sınıfta sınava giren öğrencilerin aldığı ortalama notu ölçmek için kişi öğrencilerin notlarının toplamını hesaplayıp onu sınava giren kişi sayısına bölmesi yeterlidir. Ancak, kişilerin yüzde olarak hangi not aralıklarında not aldığını görmek veya başka bir sınıftaki sınav istatistikleri ile karşılaştırmak için öğrenci notlarının kümülatif veya ayrık frekans dağılımını çıkarması gereklidir.

3- Verinin değerlendirilmesi:

Veri çeşitli tanımlayıcı, çıkarımsal veya açıklayıcı analiz teknikleri kullanılarak incelenir. Tanımlayıcı analizde veri setine ait doğrudan veriler değerlendirilerek veri ile ilgili bilgiler (örneğin verinin ortalaması ve standart sapması) elde edilir. Örneğin, bir sınavda elde edilen notların ortalaması, standard sapması, minimum ve maksimum değerleri, tanımlayıcı analize girer. Çıkarımsal analizde, incelenen verinin daha büyük bir popülasyona (veri setine) ait olduğu varsayılarak, verinin özelliklerinden popülasyonun özellikleri tahmin edilir. Açıklayıcı analiz tekniklerinde ise veriye ait özellikler, grafiksel metotlarla açıklanmaya çalışılır. Üstelik çeşitli hipotez testleri kullanılabilir.

Bağımsız T Testi veya bağımsız ya da eşleştirilmemiş, örneklem t-testi birbirinden bağımsız iki nümerik veri setinin ortalamalarının birbirine eşit olup olmadığını belirlemek için kullanılan istatistiksel bir hipotez testidir. Bu hipotez testinde esas (H0) ve alternatif (H1) hipotez aşağıdaki şekilde kurulur:

SPSS Analizi Yaptırma ve Bağımsız T Testi

H0: µ1 = µ2

H1: µ1 ≠ µ2 veya µ1 > µ2 veya µ1 < µ2

µ1 ve µ2 , 1. ve 2. veri setinin ortalamalarını göstermektedir. Elde edilen test istatistiği, t dağılımına göre bakılarak elde edilen t’nin kritik t değerleri bölgesinin içinde olup olmadığına bakılır. Elde edilen t, kritik t bölgesinin içindeyse, esas hipotez belirlenen güven aralığında reddedilir. Aksi halde esas hipotezi reddedecek bir kanıt bulunamadığı sonucuna bakılır. Testin özgürlük derecesi, (toplam numune boyutu)-1 olur. Test istatistiği, ‘(toplam numune boyutu)-1’ özgürlük derecesine karşı gelen t-dağılımındaki kritik bölge ile karşılaştırılır. Bağımsız t-testi istatistiği eşit boyutlu veya farklı boyutlu veri setleri için farklı şekillerde elde edilmektedir:

Eşit boyutlu veri setleri için, t= (X1– X2)/(Sp/(2/n)0.5), Özgürlük derecesi = 2(n-1)

Farklı boyutlu veri setleri için, t= (X1– X2)/(Sp/((1/n1)+ (1/n2))0.5), Özgürlük derecesi = n1 + n2 – 2

X1 ve X2, veri setlerinin ortalamasını, Sp veri set havuzunun standart sapmasını, n eşit boyutlu veri setlerinden birinin boyutunu, n1 ve n2 birinci ve ikinci veri setinin boyutunu göstermektedir. Denklemden elde edilen test istatistiği, ilgili özgürlük derecesine karşı gelen t-dağılımındaki kritik bölge ile karşılaştırılır. SPSS’de ilgili komutları kullanarak bağımsız t-testi yapabilmek mümkündür.

Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button