SPSS Veri Analizi Yaptırma

0
Share

SPSS Veri Analizi yaptırma için kullanılan SPSS, yüksek lisans ve doktora akademisyenlerinin tez çalışmalarında, tezlerindeki verilerin analizi için yoğun olarak kullandıkları bir uygulamadır. SPSS “Statistical Package for the Social Sciences” (Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket) anlamına gelir ve ilk olarak 1968’de kullanıma sunulmuştur. SPSS 2009 yılında IBM tarafından satın alınmıştır. Resmi olarak adı IBM SPSS İstatistikleri olsa da çoğu kullanıcı hala “SPSS” olarak tanımlamaktadır. SPSS Veri Analizi için çeşitli test hipotezlerinden faydalanılır. Bunlardan Bağımsız T Testi veya bağımsız ya da eşleştirilmemiş, örneklem t-testi birbirinden bağımsız iki nümerik veri setinin ortalamalarının birbirine eşit olup olmadığını belirlemek için kullanılan istatistiksel bir hipotez testidir. Bu hipotez testinde esas (H0) ve alternatif (H1) hipotez aşağıdaki şekilde kurulur:

SPSS Veri Analizi Yaptırma ve Test Hipotezleri

H0: µ1 = µ2

H1: µ1 ≠ µ2 veya µ1 > µ2 veya µ1 < µ2

µ1 ve µ2 , 1. ve 2. veri setinin ortalamalarını göstermektedir. Elde edilen test istatistiği, t dağılımına göre bakılarak elde edilen t’nin kritik t değerleri bölgesinin içinde olup olmadığına bakılır. Elde edilen t, kritik t bölgesinin içindeyse, esas hipotez belirlenen güven aralığında reddedilir. Aksi halde esas hipotezi reddedecek bir kanıt bulunamadığı sonucuna bakılır. Testin özgürlük derecesi, (toplam numune boyutu)-1 olur. Test istatistiği, ‘(toplam numune boyutu)-1’ özgürlük derecesine karşı gelen t-dağılımındaki kritik bölge ile karşılaştırılır. Bağımsız t-testi istatistiği eşit boyutlu veya farklı boyutlu veri setleri için farklı şekillerde elde edilmektedir:

Eşit boyutlu veri setleri için, t= (X1– X2)/(Sp/(2/n)0.5), Özgürlük derecesi = 2(n-1)

Farklı boyutlu veri setleri için, t= (X1– X2)/(Sp/((1/n1)+ (1/n2))0.5), Özgürlük derecesi = n1 + n2 – 2

X1 ve X2, veri setlerinin ortalamasını, Sp veri set havuzunun standart sapmasını, n eşit boyutlu veri setlerinden birinin boyutunu, n1 ve n2 birinci ve ikinci veri setinin boyutunu göstermektedir. Denklemden elde edilen test istatistiği, ilgili özgürlük derecesine karşı gelen t-dağılımındaki kritik bölge ile karşılaştırılır.

SPSS’de ilgili komutları kullanarak (Şekil 1) bağımsız t-testi yapabilmek mümkündür.

Bağımsız T Testi
Figure 1. SPSS’de bağımsız t-testi sekmesi

istatistikavm.com olarak Spss, Amos, Lisrel, Eviews, Stata, R, Python, Minitab, Matlab, G-Power ve Jump programlarından size uygun olanı kullanarak istatistikbiyoistatistik ve ekonometrik analiz danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Hipotez testleri herhangi bir hipotezin doğruluğunun istatistiksel olarak saptanabilmesi için kullanılan bir istatistiksel çıkarım yöntemleridir. Bu metotta temel olarak önce test edilecek hipoteze karşı alternatif bir hipotez belirtilir. Daha sonra hipotezin sınanmasında kullanılacak verilerin, tayin edilen bir güvenlilirlik aralığında alternatif hipotezi doğrulayıp doğrulamadığına bakılır. Eğer alternatif hipotez doğrulanırsa, belirli bir güvenilirlik aralığında, hipotez reddedilir. Aksi halde, hipotezin reddedilmesine dair hiç bir kanıt bulunamadığı belirlenir.

Bu analizde Tablo 1’de de gösterildiği üzere Tip 1 ve Tip 2 hataları oluşmaktadır. Testin güvenilirlik aralıkları bahsedilen hatalar dikkate alınarak hesaplanır. Ancak Tip 1 hatasını belirlemek mümkün iken, Tip 2 hatasını belirleyebilmek mümkün olmayabilir. Bu yüzden, hipotez testlerinde güvenilirlik aralıkları kullanılarak alternatif hipotezin doğruluğu test edilir. Ancak, testlerde alternatif hipotezin yanlış olduğu kanıtlansa bile, Tip 2 hatası belirlenemediği için, esas hipotezin doğruluğu kesin olarak kanıtlanamamaktadır.

Tablo 1. Hipotez testlerinde ortaya çıkan senaryolar

Hipotez Doğru ise Alternatif Hipotez Doğru ise
Hipotez Doğru Kabul Edilir. Doğru Analiz Tip 2 Hata
Hipotez Yanlış Kabul Edilir. Tip 1 Hata Doğru Analiz

Hipotez Testleri ve Aşamaları

Test genel olarak aşağıdaki şekilde yapılır:

1. Esas (Null) Hipotez ve Alternatif Hipotez Belirlenir.
2. Kullanılacak testin ve bu testte değerlendirilecek verinin teste uygunluğunun belirlenmesi
3. Test istatistiğinin ve test istatistiğinin takip edeceği istatistiksel dağılımların belirlenmesi
4. Güvenilirlik aralığının belirlenmesi
5. Güvenilirlik aralığının dışındaki olasıkları sağlayan kritik test statistiklerinin belirlenmesi
6. Testin yapılarak elde edilen test istatistiğinin kritik bölge veya dışındaki test istatistikleri ile karşılaştırılması.

 

Eğer gözlemlenen test istatistiği, kritik bölgede ise alternatif hipotez doğru, esas hipotez yanlış kabul edilir. Aksi halde, esas hipotezin çürütecek bir kanıt bulunmadığı sonucuna varılır.

Ayrıca test istatistiğini kritik bölgedeki test istatistiğiyle karşılaştırmak yerine, test istatistiğin takip ettiği istatistiksel dağılımdan test istatistiğinin hangi olasılığa (p-değeri) karşı geldiği belirlenir. Eğer, bu p-değeri güvenilirlik aralığına eşit veya küçük ise alternatif hipotez doğru kabul edilir. Hipotez testleri, SPSS içinde Analiz, Analyze, sekmesi altındaki sekmeler aracılığıyla yapılabilir.

Şekil 4. SPSS altında hipotez testlerini içeren Analiz, Analyze, sekmesi
Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button