Tez Analizi Firmaları

0
Share

Tez Analizi Firmaları arasında istatistikavm.com alanında uzman, profesyonel ve disiplinlidir. Tez analizi yaptırmak bir çok akademik çalışmada, bilimsel araştırmanın en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Akademik araştırmalarda sık görülen bir hata vardır: Araştırmacılar yanlış analiz yöntemi seçimi nedeniyle sonuçlarını hatalı hesaplar ya da herhangi bir sonuca ulaşamazlar. Verilerin uygun bir şekilde analiz edilebilmesi için hangi şartlarda hangi analiz yöntemlerinin kullanılıyor olduğunu bilmek oldukça önemlidir.

Tez analizi genel anlamda sistematik olarak veriler toplamaktır. Belirli bir araştırma için muhtelif veriler toplanır. Bunlar tablo ve grafik haline getirilir. Sonuçlar sınıflandırılır ve analiz edilir. Nihayet ortaya çıkan bu sonuçlar yorumlanarak veriler arası bağlantılara ve tümevarımlara ulaşılır. Elde edilen sonuçlar gözlem yapmaya ve ileriye yönelik tahminler yapmaya olanak sağlar. Tüm bu işlemler yapılırken yapılan çalışma ve analizlerin düzenli ve hesaplı olması önemlidir.

Tez Analiz Firmaları

Tez analizi firmaları arasında istatistikavm.com istatistik ve tez konusunda yeterli desteği vermektedir. Tez analizi yapılırken istatistiğin temel amacı, detaylı araştırmalar sonucu elde edilen verilerin istatistiksel analiz yöntemleriyle en doğru şekilde ve amaca uygun olarak yorumlanabilmesidir. Bunu yaparken parasal tutarlar da dikkate alınmalıdır. Özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarında, tezlerindeki verilerin analizi ve istatistik verilerin toplanması oldukça önemlidir. Bu çalışmalar sırasında da çeşitli testlerden yararlanılır. F-testi, esas hipotezin test istatistiğinin F-dağılımına bağlı olduğu bütün testleri içerir. Genellikle aşağıdaki alanlarda kullanılır:

F-Testi Kullanım Alanları

1. Normal dağılım gösterdiği kabul edilen, n ve m boyutlu iki veri setinin varyansları oranının bire eşit olup olmadığının sınanması.

Bu şekilde elde edilen varyans oranının F test istatistiği olmakta ve dolayısıyla F dağılımına bağlı olmaktadır. Esas hipotez, F değerinin bire eşit olup olmadığı üzerine kurulur. Eğer test istatistiği, (n-1) ve (m-1) özgürlük derecelerine denk gelen F dağılımında kritik F bölgesinin içine giriyor ise esas hipotez reddedilir, yani iki varyansın birbirine eşit olduğu reddedilir. Aksi takdirde iki varyansın birbirinden farklı olduğuna dair bir kanıt bulunamadığı sonucuna varılır.

2. Lineer regresyon analizinde verisetine tutturulan lineer denklemin verisetine uyup uymadığının sınanması.

Buradaki esas hipotez, veri setindeki hata varyansının, lineer denklemin tahmininde oluşan hata varyansına eşit olup olmadığını bulmaktır. Eğer test istatistiği, esas hipotezi belirlenen güven aralığında reddederse bu lineer denklemde oluşan hatanın, veri setindeki hataya ait olmadığı yani lineer modelin veri setine uymadığını göstermektedir. Burada test istatistiği aşağıdaki formülden elde edilir:

F = (Lineerin modelin verisetine uymamasından kaynaklı hataların kareleri toplamı/Modelin Özgürlük Derecesi)/(Verideki ham hataların kareleri toplamı/Verinin özgürlük derecesi),

Lineer modelin özgürlük derecesi = lineer denklemdeki parametre sayısı-1

Verinin özgürlük derecesi = veri seti boyutu – 1

Elde edilen F istatistiği; Lineer modelin özgürlük derecesi ve verinin özgürlük derecelerine denk gelen F dağılımıyla karşılaştırılır. Eğer elde edilen F istatistiği, F dağılımındaki kritik bölgenin içindeyse esas hipotez reddedilir.

SPSS içerisinde one-way anova (Şekil 1) veya lineer regresyon (Şekil 2) analiz sekmeleri içerisinde F-testleri yapılabilir.

 

f-testi
Şekil 1. SPSS’de one-way anova sekmesi

 

f-testi
Şekil 2. SPSS’de lineer regresyon sekmesi
Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button